21st Sunday in Ordinary Time-bisdom Owensboro

Klik hier om een pdf-versie van deze liturgie te downloaden.

Liturgie van het woord-21st Sunday in Ordinary Time

Hymn

I believe in Jesus

luister hier naar het lied op YouTube

I believe in Jesus! Ik geloof in Jezus:

hij is mijn vriend, hij is mijn vreugde, hij is mijn liefde.Ik geloof in Jezus, ik geloof in Jezus, Hij is mijn Verlosser.

  1. hij klopte op mijn deur, nodigde me uit om zijn erfenis te delen.

Ik zal zijn zijde volgen, Ik zal zijn boodschap van vrede overbrengen.

  1. hij hielp de zieken en bracht hem geluk.

verdedigde de nederige, vocht tegen leugens en kwaad.Hij leerde Zachaeus zijn rijkdom en zijn brood te breken.

hij prees de weduwe, omdat ze gaf wat ze kon geven.

Carmelo Erdozáin, © 2011 OCP. Gebruikt met toestemming.

Inleiding

allen kruisden zichzelf met het teken van het kruis dat zegt: “In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest.”

Leader: Laten we God loven, die ons hart en ons huis vult met vrede.

Gezegend zij God voor altijd.

allen antwoorden: Gezegend zij God voor altijd.

zing of reciteer samen de glorie:

Glorie aan God in de hemel,

en op aarde vrede aan mensen die de Heer liefhebben.

voor uw immense glorie prijzen wij u, wij zegenen U, wij aanbidden u, wij verheerlijken u,

wij danken u,

Here God, hemelse Koning,

God de almachtige Vader.

Heer, enige Zoon, Jezus Christus;

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;

u die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons;

u die wegneemt de zonden van de wereld, hoor ons smeekgebed;

u die zitten aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons;

Voor u alleen bent Heilig,

u alleen, allerhoogste, Jezus Christus,

met de Heilige Geest

in de heerlijkheid van God de Vader.

Amen.

leider: laten we bidden.

Here God, moge u zich verenigen in één geest

de harten van uw gelovigen,

Stimuleer uw volk om lief te hebben wat u beveelt

en te verlangen naar wat u belooft,

zodat, temidden van de instabiliteit van de wereld,

onze harten stevig verankerd kunnen zijn

waar geluk.

door onze Heer Jezus Christus, uw zoon,

die met u leeft en regeert in de eenheid van de Heilige Geest,

en God is voor altijd en eeuwig.

lezingen

het wordt aanbevolen dat iemand anders dan de leider de lezingen van de dag uit een Bijbel verkondigt. In andere gevallen kunnen de dagelijkse metingen worden gevonden bij http://www.usccb.org/bible/lecturas/. Eerste lezing: Jesaja 22: 19-23

Responsorial Psalm: Psalm 137, 1-2a. 2bc-3. 6 en 8bc

antwoord (alles bij elkaar): Heer, uw liefde duurt eeuwig.

met heel ons hart danken wij u,

Heer, omdat u onze gebeden hebt gehoord.

we zullen voor u zingen voor uw engelen,

we zullen u aanbidden in uw tempel.

respons (alles samen): Heer, uw liefde is eeuwig.

Heer, laat ons u danken

voor uw trouw en voor uw liefde;
wanneer wij U aanroepen, hoorde u ons

en vulde ons met moed.

antwoord (allen tezamen): Heer, uw liefde duurt eeuwig.

de Heer geniet in de nederige

en verwerpt de verwaandheid.
Lord, your love endurances forever;

I am your work, don ‘ t save me

antwoord (allemaal samen): Lord, your love endurances forever.

Tweede Lezing: Romeinen 11: 33-36

Evangelie (alle staan voor het lezen van het Evangelie. Een leek laat de Groet,” De Heer zij met u “en gaat over tot” een lezing van het Heilige Evangelie volgens St….”): Matteüs 16: 13-20

reflectie op de lezingen

deze week hebben we een reflectie van diaken Richard Beaven, die dient in de Parochie Heilige Naam van Jezus in Henderson:

de lezingen van vandaag tonen ons de superioriteit van Gods goddelijk plan in vergelijking met hoe mensen hun leven plannen. De Heer stuurt de profeet Jesaja om Shebna te bezoeken. Jesaja vertelt Sebna dat hij zichzelf heeft gevuld met zijn eigen ijdelheid. Die zich boven alles in zijn paleis heeft gesteld. Sebna heeft zichzelf gevuld. Hij heeft alleen bewondering voor wat hij doet en voor wat hij geworden is. Jesaja vertelt Sebna dat Eleacin hem zal vervangen. De Heer wil dat iemand de leiding heeft om voor zijn volk te zorgen.In de tweede lezing schrijft Paulus over de enorme wijsheid en kennis van onze God. Wie kan zelfs beginnen om breed te observeren zoals God heeft gepland? Niemand. Wie heeft ooit de gedachten van de Heer gekend of zijn raadgever geworden?”Het simpele antwoord is, niemand. Of ” wie was in staat om hem eerst iets te geven, zodat God hem zou moeten terugbetalen?”Nogmaals, het antwoord is niemand.We kunnen nooit iets doen in ons leven waar we kunnen zeggen dat God ons iets schuldig is. We kunnen gezinnen opvoeden, een beroepsmogelijkheid beantwoorden, een grote som geld doneren voor een goed doel, of talloze liefdadigheidsacties uitvoeren. Al deze dingen zijn bewonderenswaardig. Ik weet zeker dat onze goede werken God behagen. Toch is God je niets schuldig. Want God is de Schepper en ieder van ons is slechts een deel van zijn schepping. Hij is degene die al deze goede kwaliteiten in ons heeft ingeprent. De kwaliteiten die hij ons heeft gegeven, hebben ons in staat gesteld goede werken te doen. De goede dingen die we doen zijn ons geschenk dat we teruggeven aan God. We moeten niet vergeten dat we nooit de hemel kunnen winnen. Het zal altijd een geschenk zijn. Vergeet echter ook niet dat we tot een liefdevolle God behoren. Leef voor hem elke dag van je leven.

Deze herinnering kwam in mijn gedachten toen ik nadacht over het evangelie van vandaag. Ik herinner me een dag trainen, gewichtheffen in de kelder van mijn huis op een dag. Mijn zoon, die toen klein was, volgde me naar de kelder en was nieuwsgierig naar wat ik aan het doen was. Terwijl ik even rustte, en waarschijnlijk met mijn tong uit; mijn zoon keek me met grote ogen aan en met zijn fles in de ene hand en zei:”Papa, jij moet de sterkste man ter wereld zijn.” Ik zei: “Ik ben zoon, maar vertel het niet aan je oom Wayne, want hij denkt van wel.”De Schriften vertellen ons dat Jezus lachte, weende, vermoeid werd en hem hongerig maakte. Ook wilde hij soms met pensioen om alleen te zijn. Maar ik denk ook dat ik af en toe grapjes maakte met mensen met gevoel voor humor, ook wanneer mensen het niet merkten, net zoals ik deed met mijn zoon die dag. Jezus stelde de vraag: “wie zegt men dat de Zoon des mensen is?”Ik ben er zeker van dat Jezus met belangstelling luisterde, alsof hij naar kleine kinderen luisterde, op het moment dat de discipelen de vraag beantwoordden. Zij antwoordden: “sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, anderen zeggen dat u Elia bent, anderen zeggen dat Jeremia of een van de profeten.”Jezus wist dat niemand wist wie hij was, omdat hij nog niet was geopenbaard aan een van hen, maar hij wilde hun antwoorden horen.

onmiddellijk richtte Jezus zich op zijn discipelen, ” en u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God. “Petrus was hoogstwaarschijnlijk verbaasd dat zulke woorden uit zijn eigen mond waren gekomen. Jezus laat Petrus snel bij zinnen komen wanneer hij tot Hem zegt: ‘Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Johannes, want niemand heeft u dit geopenbaard, dan mijn vader die in de hemel is!”Petrus beging een hoop onzin in zijn relatie met de Heer. Toch heeft de Heer hem nooit opgegeven, noch zal hij ons allemaal opgeven. God had een speciaal plan voor Petrus en heeft een speciaal doel voor ieder van ons.

we leven in een cultuur die soms giftig lijkt. Er is veel lawaai. Het is gemakkelijk om misleid te worden in de verwarring veroorzaakt door de duivel. Onze individuele rechten zijn zeer belangrijk, maar niet het belangrijkste. Laten we voor elkaar bidden in deze moeilijke tijden. Laten we onze wil opzij zetten en luisteren naar de richting die van God komt. Door de wil van God te volgen, zullen we daar blijvende vrede vinden, net zoals Petrus, onze eerste paus, zijn vrede vond.Moge God onze inspanningen zegenen.

bovendien vindt u hier ook USCCB-video-reflecties op de metingen: http://www.usccb.org/bible/reflections/.

neem een periode van stilte om na te denken over Gods Woord. U kunt de volgende vragen stellen:

welk woord of zin raakt uw hart?

Hoe kunt u dit bericht toepassen op uw dagelijks leven?

gebed van de gelovigen

leider: laten we de grote God verheerlijken en onze behoeften met vertrouwen presenteren.U of uw familieleden kunnen worden uitgenodigd om uw voorbede hardop te zeggen, waarop iedereen antwoordt: “Heer, hoor ons gebed.”Het zou goed zijn om een gebed op te nemen voor het einde van de coronapandemie en een terugkeer naar de openbare zondagse Eucharistie.Leider: God van oneindige barmhartigheid, hoor de gebeden van uw volk, die alle goede dingen loven die van u komen, door Jezus Christus, onze Heer. Liefde.

Antwoord: Amen.

geestelijke Communie

ik geloof, Mijn Jezus,

dat u werkelijk en waarachtig aanwezig bent

in het Heilig Sacrament van het altaar.

ik hou van u boven alles

en ik wens u op dit moment sacramenteel te ontvangen,

omdat ik het niet sacramenteel kan doen,

kom tenminste geestelijk in mijn hart.

ik omhels je alsof je er al was, en ik sluit me volledig bij je aan.

laat me niet scheiden van jou. Liefde.

dankgebed

zeg een dankgebed. Dit kan uw eigen persoonlijke gebed van dankzegging, een lied van lof uit de Schrift, of u kunt kiezen voor een van de volgende Psalmen: Psalm 100; Psalm 113; Psalm 118: 1-4. 19-29; Psalm 136; Psalm 150

Rite of conclusion

in solidariteit met ons diocees, zou hier het gebed van Paus Franciscus tot Maria voor bescherming tegen het coronavirus gevonden aan het begin van het diocees Owensboro gebed Supplement.

Leader: De Heer zegent ons en behoed ons voor alle kwaad en leidt ons naar het eeuwige leven.

allen kruisen zichzelf met het teken van het kruis.

Antwoord: Amen.

als een optie kunt u hier “geef ons een teken van vrede” toevoegen door een teken van Christus ‘ vrede uit te breiden naar uw geliefden door te knuffelen, te kussen, of wat dan ook dat het meest geschikt is voor uw situatie.

Hymne

bedevaartskerk

luister hier naar het lied op YouTube

allen verenigd tot één lichaam

een volk met Pasen werd geboren

leden van Christus in bloed verlost

Pelgrimskerk van God

leeft in ons de kracht van de geest

de zoon van de Vader stuurde

hij duwt ons om te leiden wij zijn op aarde

zaad van een ander koninkrijk

wij zijn getuige van de liefde

vrede voor oorlogen

en licht tussen de sombras

Pilgrim Church of God

Cesáreo Gabaráin, 2011 2011 OCP. Gebruikt met toestemming.Fragmenten uit de Spaanse vertaling van het Romeinse Missaal, derde editie © 2014, USCCB – Mexican Episcopal Conference. Alle rechten voorbehouden.

de teksten van de Heilige Schrift die in dit werk worden gebruikt, zijn ontleend aan de Lectionarissen I, II en III, eigendom van de bisschoppelijke Commissie voor liturgische Pastorale van de Mexicaanse bisschoppelijke conferentie, copyright © 1987, vijfde editie van September 2004. Als gevolg van het afdrukken toestemming problemen, de Responsorial Psalmen opgenomen hier zijn die van de Lectionary gebruikt in Mexico. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze tekst mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.