Original forskningsammenligning av valsartan 160 mg med lisinopril 20 mg, gitt som monoterapi eller i kombinasjon med et diuretikum, for behandling av hypertensjon: blodtrykksreduksjon og toleranse av valsartan i sammenligning med lisinopril (forrang) studie

bakgrunn: Målet med antihypertensiv behandling er å gi god blodtrykkskontroll (BP) uten å fremkalle bivirkninger.

Mål: Denne studien sammenlignet nytte-risikoprofilen til angiotensin II – reseptorblokkeren valsartan med den angiotensinkonverterende enzymhemmeren lisinopril hos pasienter med mild til alvorlig hypertensjon. Hovedmålet var å vise at den equipotente BP-senkende effekten av valsartanbasert behandling er ledsaget av en bedre tolerabilitetsprofil.

Metoder: Denne 16-ukers, randomiserte, dobbeltblinde parallellgruppestudien ble utført på 88 polikliniske sentre over Hele Italia. Etter en 2-ukers innkjøringsperiode med placebo var pasienter i alderen ≥ 18 år med mild til alvorlig hypertensjon (systolisk BLODTRYKK, 160-220 mm Hg; diastolisk BLODTRYKK , 95-110 mm Hg) kvalifisert. Pasientene ble randomisert til å motta en gang daglig, oral, selvadministrert behandling med valsartan 160 mg kapsler eller lisinopril 20 mg kapsler under dobbeltblind tilstand i 4 uker. Respondere fortsatte monoterapi, mens nonresponders hadde hydroklortiazid 12.5 mg lagt til de siste 12 ukene av studien. De 2 primære variablene som ble brukt til å vurdere ekvivalensen av terapeutisk effekt av 2-regimene, var sittende SBP og sittende DBP, som ble målt i uke 0 (baseline), 4, 8 og 16. Frekvensen av legemiddelrelaterte bivirkninger (aes) ble brukt til å vurdere om 1 behandling hadde en bedre tolerabilitetsprofil enn den andre. Tolerabilitet ble vurdert ved å samle inn Informasjon om AEs ved å stille spørsmål til pasienten eller fysisk undersøkelse ved hvert besøk.

Resultater: Totalt 1213 pasienter ble inkludert (635 menn, 578 kvinner; gjennomsnittsalder, 54,5 år ). Studien ble fullført av 1100 pasienter(553 som fikk valsartan og 547 som fikk lisinopril). Femtien pasienter (8,4%) behandlet med valsartan og 62 (1,2%) behandlet med lisinopril trakk seg tilbake, hovedsakelig på grunn av AEs (henholdsvis 9 og 23 pasienter). Valsartan-og lisinoprilbaserte behandlinger var tilsvarende effektive for å redusere sittende BP, med gjennomsnittlig sbp/DBP-reduksjon på henholdsvis 31,2/15,9 mm Hg og 31,4 / 15,9 mm Hg. PÅ slutten av studien BLE BP kontrollert hos 82,7% av pasientene som fikk valsartan og 81,6% av de som fikk lisinopril. 5,1% av pasientene behandlet med valsartan og 10,7% av pasientene behandlet med lisinopril (P = 0,001), med tørr hoste observert hos henholdsvis 1,0% og 7,2% av pasientene (P < 0,001).

Konklusjoner: Valsartan og lisinopril var begge svært effektive for å kontrollere BP hos disse pasientene med mild til alvorlig hypertensjon, men valsartan var forbundet med en signifikant redusert risiko for Ae, spesielt hoste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.